ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ರಾಜಮಾತ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಭೇಟಿ: ದಿನಾಂಕ 16.08.2019 ರಂದು ರಾಜಮಾತ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶ್ರೀ ಜಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. Rajamatha Smt. Pramoda Devi Wadiyar visited Akashvani Mysuru On 16.08.2019 Rajamatha Smt. Pramoda Devi Wadiyar visited All India Radio, Mysuru and unveiled the Portrait of H.H. Sri. Jaya Chamaraja Wadiyar.

//ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ರಾಜಮಾತ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಭೇಟಿ: ದಿನಾಂಕ 16.08.2019 ರಂದು ರಾಜಮಾತ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶ್ರೀ ಜಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. Rajamatha Smt. Pramoda Devi Wadiyar visited Akashvani Mysuru On 16.08.2019 Rajamatha Smt. Pramoda Devi Wadiyar visited All India Radio, Mysuru and unveiled the Portrait of H.H. Sri. Jaya Chamaraja Wadiyar.

ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ರಾಜಮಾತ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಭೇಟಿ: ದಿನಾಂಕ 16.08.2019 ರಂದು ರಾಜಮಾತ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶ್ರೀ ಜಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. Rajamatha Smt. Pramoda Devi Wadiyar visited Akashvani Mysuru On 16.08.2019 Rajamatha Smt. Pramoda Devi Wadiyar visited All India Radio, Mysuru and unveiled the Portrait of H.H. Sri. Jaya Chamaraja Wadiyar.

By | 2019-12-03T09:47:49+00:00 August 28th, 2019|Our Notification|Comments Off on ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ರಾಜಮಾತ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಭೇಟಿ: ದಿನಾಂಕ 16.08.2019 ರಂದು ರಾಜಮಾತ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶ್ರೀ ಜಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. Rajamatha Smt. Pramoda Devi Wadiyar visited Akashvani Mysuru On 16.08.2019 Rajamatha Smt. Pramoda Devi Wadiyar visited All India Radio, Mysuru and unveiled the Portrait of H.H. Sri. Jaya Chamaraja Wadiyar.