ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ : ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 15.08.2019ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಹಾಗೂ ನಿಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀ.ಸುನೀಲ್ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. Celebration of Independence Day at Akashvani, Mysuru On 15.8.2019, Independence Day was celebrated at All India Radio, Mysuru in a grand manner. Sri. Sunil Bhatia, Director (Engg) & Head of Office Hoisted the Flag in the function participated by All the Employees including some Retired Employees.

/, Whats New/ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ : ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 15.08.2019ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಹಾಗೂ ನಿಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀ.ಸುನೀಲ್ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. Celebration of Independence Day at Akashvani, Mysuru On 15.8.2019, Independence Day was celebrated at All India Radio, Mysuru in a grand manner. Sri. Sunil Bhatia, Director (Engg) & Head of Office Hoisted the Flag in the function participated by All the Employees including some Retired Employees.

ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ : ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 15.08.2019ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಹಾಗೂ ನಿಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀ.ಸುನೀಲ್ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. Celebration of Independence Day at Akashvani, Mysuru On 15.8.2019, Independence Day was celebrated at All India Radio, Mysuru in a grand manner. Sri. Sunil Bhatia, Director (Engg) & Head of Office Hoisted the Flag in the function participated by All the Employees including some Retired Employees.

By | 2019-12-03T06:46:42+00:00 August 28th, 2019|Our Notification, Whats New|Comments Off on ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ : ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 15.08.2019ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಹಾಗೂ ನಿಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀ.ಸುನೀಲ್ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. Celebration of Independence Day at Akashvani, Mysuru On 15.8.2019, Independence Day was celebrated at All India Radio, Mysuru in a grand manner. Sri. Sunil Bhatia, Director (Engg) & Head of Office Hoisted the Flag in the function participated by All the Employees including some Retired Employees.